طبق نظریه نیازهای سلسله مراتبی مازلو، نیاز به مسکن جزء نیازهای اولیه قرار دارد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1987، مسکن مناسب و امن را حق پایه و حیاتی انسان برای ایجاد زندگی انسانی مطرح می کند. در دومین اجلاس اسکان بشر، مسکن مناسب و امن چنین تعریف شده است"سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سر هر شخص نیست بلکه سرپناه مناسب یعنی آسایش، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازهای، روشنایی، تهویه و سیستم گرمایی مناسب، زیرساخت های اولیه مناسب از قبیل آبرسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهیلات اولیه که همه این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تامین شود. همچنین، در اصل های 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع مسکن اشاره شده است.

 

با استفاده از علم داده می توان داده های مسکن را تجزیه و تحلیل کرد تا در جهت تصمیم های برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری کمک کننده باشد. یکی از انواع تجزیه و تحلیل ها در بازار مسکن پیش بینی تعداد واحدهای مسکونی در جهت بهبود برنامه های شهر متناسب با جمعیت می باشد.

 

داده:

داده مسکن (sdata.ir)

 

پروژه:

Housing Prices Competition for Kaggle Learn Users | Kaggle

 

مطالعه بیشتر (کتاب، مقاله، سایت، بلاگ، ...):

Forecasting housing units in Iran | Emerald Insight

 

Housing Search in the Age of Big Data – Geoff Boeing

 

Data Analysis: predicting the housing market using Python | by W. Weldon | Towards Data Science