بابلبابل


• پرجمعیت‌ترین شهر استان مازندران • جمعیت استان مازندران: 3،283،582 (سال 1395) • جمعیت شهر بابل: 531،930 (سال 1395) • جمعیت مردان شهر بابل: 267،777 (سال 1395) • جمعیت زنان شهر بابل: 264،153 (سال 1395) • نرخ بیکاری در استان مازندران: 11.6% (سال 1395) • تعداد طلاق: 7787 (سال 1397)

شهرها، مساله ها شهری، داده های شهری – پارکینگ

 94 1400/12/15
فاطمه افصح حسینی

یافتن پارکینگ در شهرهای بزرگ یکی از مساله های مهم می باشد. تخمین زده می شود که 30% از ترافیک شهری ناشی از رانندگانی است که به دنبال مکان های پارک رایگان هستند. این امر نه تنها منجر به ترافیک می شود، … مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – محیط زیست

 109 1400/12/15
فاطمه افصح حسینی

محیط زیست به همه محیط هایی که در آن ها زندگی جریان دارد، گفته می شود. می توان آن را به مجموعه ای از عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و ... که انسان را احاطه می کنند خلاصه کرد… مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – پسماند

 93 1400/12/15
فاطمه افصح حسینی

میزان پسماند در جهان به طور غیر خطی در حال افزایش است. شکاف بین مقدار پسماند تولید شده و مقدار پسماند پردازش/دفع شده در حال افزایش است. علم داده باید کیفیت، کمیت، سوگیری انواع داده‌، ابزارها و تکنیک … مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – کیفیت هوا

 103 1400/12/15
فاطمه افصح حسینی

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – کیفیت هوا کیفیت هوا در شهرها مساله بسیار مهمی است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. برای حفاظت از هوا که نقش مهمی در سلامتی انسان دارد باید از ورود … مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – مسکن

 62 1400/12/15
فاطمه افصح حسینی

طبق نظریه نیازهای سلسله مراتبی مازلو، نیاز به مسکن جزء نیازهای اولیه قرار دارد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1987، مسکن مناسب و امن را حق پایه و حیاتی انسان برای ایجاد زندگی انسانی مطرح می کند. در دو… مطالعه بیشتر ...