با توسعه شهرها، تعداد خودروها نیز افزایش می یابد که مقدمه پیدایش ترافیک در شهرها می باشد. مدیریت ترافیک در شهر از جمله وظایف مهم مدیران شهری می باشد. داده های ترافیکی بخش مهمی از فرآیند مدیریت ترافیک می باشند. داده های ترافیکی شامل: تعداد خودروهای موجود در مسیر، نوع وسیله نقلیه که از مسیری خاص عبور می کند، مکان لحظه ای خودروها، سرعت میانگین مسیرها و ... می باشند که از سامانه های مختلف به دست می آیند. تحلیل داده های ترافیکی از موضوع های مهم در حوزه شهر هوشمند می باشد. ترکیبی از داده ها مانند انواع وسایل نقلیه و انواع تصادفات حادث شده در خیابانی خاص و ... در تحلیل ترافیک دارای اهمیت ویژه می باشد.

 

یکی از تکنولوژی های رایج جهت جمع آوری داده های ترافیکی پردازش محتوای تصویر می باشد. این تکنولوژی بر مبنای استفاده از داده های تصویری تولید شده توسط شبکه دوربین های نظارت تصویری بنا نهاده شده است و این امکان را در اختیار مدیران شهری قرار می دهد تا مدیریت موثری بر جریان ترافیک داشته باشند، به عنوان مثال نقاط مهم و حیاتی ترافیکی را شناسایی کنند، جریان ترافیک را بهینه نمایند و ...

 

مطالعه بیشتر (کتاب، مقاله، سایت، بلاگ، ...):

Proceedings_of_APIC-IST_2019.pdf (calstatela.edu)

 

SID.ir | ارزیابی روش های تولید، جمع آوری و تحلیل داده های ترافیک شهری

 

https://medium.com/goodvision/the-development-of-traffic-data-collection-cd87cc65aaab