حرکت، عامل اصلی پویایی زندگی شهری و تداوم بخش کلیه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سطح شهرها است. حمل و نقل تشکیل دهنده اصلی فضای شهرها می باشد و زیرساخت های مرتبط با آن هم به صورت مستقیم و هم با واسطه بر توسعه شهرها اثرگذار هستند. همچنین توسعه شهرها نیز در روندی متقابل بر شبکه ها و سامانه های حمل و نقل تاثیر می گذارد. از همین رو، بازشناخت روند تغییرات به وجود آمده در حمل و نقل و ارزیابی دیدگاه ها و نظریه های مرتبط می تواند نقشی به سزا در بررسی سیر تحول ساختار شهرها و پیش بینی فرآیندهای آتی در این زمینه داشته باشد. حمل و نقل دارای بخش های گوناگونی است. در یک رده بندی کلی میتوان آن را به سه بخش زیرساخت، وسایل نقلیه، و بهره برداری تقسیم نمود.

 

داده های حمل و نقل می تواند شامل داده های جمع آوری شده از این سه بخش یعنی داده های زیرساخت حمل و نقل که نیاز اساسی برای فرآیند تصمیم سازی است؛ داده های مربوط به وسایل نقلیه و مسیرهای آن ها شامل متروها، اتوبوس ها، خودروها، دوچرخه ها، موتورها و ...؛ و همچنین داده های مربوط به بخش بهره برداری از حمل و نقل باشد. پروژه های توسعه ای بسیار، به شبکه حمل و نقل وابسته است. از این رو، ضروری است تا داده ها مرتبط با شبکه حمل و نقل مورد شناسایی، گردآوری، ذخیره سازی، بازیابی، مدیریت، تحلیل، ارتباط و نمایش قرار بگیرد.

 

داشبورد:

داشبورد حمل و نقل و لجستیک (sdata.ir)

 

دوره:

Udemy:

Cooperative Intelligent Transportation Systems (CITS) - ITS | Udemy