سایز بازار


سایز بازار

محاسبه هزینهمبلغ کل : 0 تومانداشبورد سایز بازار (اندازه بازار) پلتفرمی است که به منظور محاسبه دقیق اندازه بازار توسط تیم اس دیتا طراحی شده است. این داشبورد ویژه شاخص اندازه بازار را به تفکیک جمعیت در یک منطقه محاسبه خواهد کرد

محصولات مرتبط


مقالات مرتبط