شهرها مرکز و موتور رشد و دارای نقش اساسی در تحول های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، سیاسی و ... ملی و بین المللی در طول تاریخ بوده اند و برای رشد آینده ضروری هستند. شهرها به دست یابی به اهداف ملی کمک می کنند و نقاط کانونی حضور انسان و سبک زندگی را نشان می دهند.

توجه به مساله های شهری، با توجه به شهرنشینی حجیم و سریع و به ویژه تحول های شهری پس از انقلاب صنعتی مورد توجه خاص مجامع علمی، صاحب نظران حوزه های علوم اجتماعی، اقتصاد، جغرافیا، برنامه ریزی شهری و ... و در کنار همه آن ها، دولت ها قرار گرفته اند. مهم ترین مساله هایی که مورد بحث برنامه ریزان شهری می باشند عبارتند از: زیرساخت، بحران و سوانح، ترافیک، حمل و نقل، گردش گری، انرژی، ایمنی، امنیت، مسکن، پارکینگ، پسماند، کیفیت هوا، محیط زیست و ...

تلاش مدیران شهری در جهت مدیریت هرچه بهتر این مساله ها در شهر می باشد. همچنین تصمیم گیران و سیاست گذاران شهر بر اساس داده های دریافتی از این مساله ها، چشم اندازهای آینده شهر را تعیین می کنند. اهمیت داده های دریافتی از شهر به این علت است که شهرها در رقابت با یکدیگر هستند و با تحلیل این داده ها می توان برنامه ریزی مناسب تری را در جهت بهبود و ارتقای شهر انجام داد و از این رو جذب افراد (خلاقان، گردش گران، نخبگان، ماهران، سرمايه داران، کارآفرينان، و ...) که از جمله سرمایه های شهر در برابر رقیبان می باشد بهتر صورت می گیرد. تحلیل داده های شهری به خصوص در جهت ایجاد شهر هوشمند و توسعه شهرها در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای اهمیت می باشد.

·       شهرها

·       شهرنشینی

·       مساله های شهری

·       مدیران شهری

·       داده های شهری

·       شهر هوشمند

·       ICT

·       ICT4D

 

·       زیرساخت

·       بحران و سوانح

·       ترافیک

·       حمل و نقل

·       گردش گری

·       انرژی

·       ایمنی

·       امنیت

·       مسکن

·       پارکینگ

·       پسماند

·       کیفیت هوا

·       محیط زیست

 

داده:

داده و شهر هوشمند (sdata.ir)

 

دوره:

World Bank Group:

e-Learning course on Smart City | World Bank Group

 

Smart Cities for Sustainable Development | World Bank Group

 

Smart Cities for Global Frontier Infrastructure (Virtual Knowledge Exchange) | World Bank Group

 

Udemy:

Smart Cities Urban Planning & Management | Udemy

 

Smart Cities Technologies and applications : BIM-GIS- IOT-AI | Udemy

 

BIM and GIS make Cities Smarter : Infraworks-Civil 3d-ArcGIS | Udemy

 

Coursera:

Smart Cities – Management of Smart Urban Infrastructures | Coursera

 

FutureLearn:

Smart Cities: Social Change Through Technology - Online Course - FutureLearn