فاطمه
فاطمه افصح حسینی
فاطمه افصح حسینی
تحلیل گر داده در مساله های شهری
ایران , تهران
درباره من
فوق دکتری ICT4D، دانشگاه سلطان قابوس عمان/ دکتری شهرسازی، دانشگاه علوم و تحقیقات/ کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه شهید بهشتی
سوابق کاری

تحصیلات
مهارت ها