داده های تابلویی یا پانل

داده های تابلویی یا پانل داده های تابلویی ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می­باشند، یعنی اطلاعات مربوط به داده­های مقطعی را در طول زمان مشاهده می­کنیم. واضح است که چنین داده هایی دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می باشد. استفاده از روش داده­های تابلویی نسبت به روشهای مقطعی و سریهای زمانی دو مزیت عمده دارد: اول اینکه، به محقق این امکان را می­دهد تا ارتباط میان متغیرها و حتی واحدها (کشورها)را در طول زمان در نظر بگیرد…

ادامه مطلب

آموزش ایویوز ( Eviews ) قسمت پنجم – خود همبستگی

عدم وجود خود همبستگی یکی از فروض کلاسیک است که ما برای راحتی در محاسبات آن را در نظر می گیریم اما اگر رگرسیون دارای مشکل خود همبستگی باشد، یا به عبارتی در طرف راست معادله متغیر وابسته تاخیری داشته باشیم، از این آزمون استفاده می کنیم. اگر هم بخواهیم بدانیم آیا در این معادله رگرسیون چنین مشکلی وجود دارد یا نه، تنها کافی است در صفحه معادله از منوی فرعی view در قسمت residual test گزینه serial correlation LM test را انتخاب کنید، سپس پنجره ای ظاهر می شود که باید در آن مرتبه خود همبستگی را بنویسید، حالا…

ادامه مطلب

آموزش ایویوز ( Eviews ) قسمت پنجم – آزمون متغیرهای حذف شده

آزمون متغیرهای حذف شده گاهی ممکن است فکر کنید که تابع تولید تان علاوه بر نیروی کار و سرمایه می تواند تابع متغیر دیگری هم مثل g (متغیری دلخواه) باشد. در دومین آزمون ضرایب (Ommited variables) می توانید متغیر یا متغیرهایی به طرف دوم معادله اضافه کنید و بررسی کنید آیا اضافه کردن این متغیرها به معادله توجیه پذیر است یا نه؟! در این شرایط از آزمون متغیرهای حذف شده استفاده می کنیم. ابتدا متغیر اضافی را که می خواهید به طرف دوم اضافه کنید، با استفاده از دستور وارد کردن داده ها در درس اول وارد eviews کنید، (به دلخواه به…

ادامه مطلب

آموزش ایویوز ( Eviews ) قسمت چهارم – آزمون محدودیت

آزمون محدودیت بر روی ضرایب در Eviews برای تشخیص این که آیا بازدهی نسبت به مقیاس در این تابع تولید ثابت است، باید از آزمونها ضرایب، گزینه اول، یعنی آزمون والد استفاده کنیم. صفحه معادله ای که تخمین زدید باز کنید؛ یا اگر لازم بود دوباره آن را با صدور فرمان زیر در خط فرمان اصلی باز کنید: Ls ly c lk ll حالا به منوی فرعی view در صفحه معادله بروبد و گزینه representation را دوباره باز کنید و به یاد بیاورید که Eviews به طور خودکار ضرایب معادله شما را اینطور نامگذاری می کند: Estimation Equation: ===================== LY…

ادامه مطلب

آموزش ایویوز ( Eviews ) – قسمت سوم

آموزش ایویوز (3) اکنون صفحه معادله را طبق درس قبل باز کنید، اگر جدول باز نشد و بر اساس بررسی قبلی صفحه Representation باز شد، لطفاً به منوی view در صفحه معادله رفته و گزینه دوم آن یعنی Estimation output را باز کنید تا جدول زیر باز شود، که شامل مقادیر ضرایب و آماره های مربوط به آن ها است. از سطر اول آغاز می کنیم که ابتدا متغیر وابسته را معرفی کرده است: LY و سپس شیوه تخمین که کمترین مربعات است و بعد از آن تاریخ انجام محاسبات، بعد دامنه نمونه و نهایتا تعداد مشاهدات معرفی شده است.…

ادامه مطلب