آزمون اُورال و وودوارد برای همگنی واریانس ها

آزمون اُورال و وودوارد برای همگنی واریانس ها آزمون اُورال و وودوارد (O&W) نخست در 1974 تعریف شد. نویسندگان اصلی مقاله (تا ماه مه 1983) تلاش بیشتری نکرده اند تا بر مطالب آن چیزی بیافزایند. هدف، آزمون کردن ناهماهنگی واریانس ها "در تحلیل اثرهای عاملی روی واریانس های نمونه ای در طرح های پیچیده تر" است. با داشتن JK نمونه با اندازه های  از جامعه های مستقل با میانگین های نامعلوم و واریانس های نامعلوم،  ، می توانیم واریانس های حاشیه ای را با استفاده از شیوه های جمعی که نوعا روی میانگین ها به کار می روند، تعریف کنیم.…

ادامه مطلب

ضریب تغییر R2

ضریب تغییر R2 ضریب تغییر R2 برای شروع، درنظر داشته باشید که R، آماره ای است که در رگرسیون مجموع مربعات ساده بدست می ­آید. استفاده معمول آن در اندازه گیری میزان نکویی برازش است. در مجموع مربعات ساده: که در آن N تعداد مشاهدات کل در مدل ، y متغیر وابسته،  میانگین مقادیر y و  مقادیر پیش بینی شده توسط مدل هستند. صورت کسر فوق مجموع مربعات اختلاف بین مقادیر واقعی y و مقادیر پیش بینی شده­ی y است. مخرج کسر مجموع مربعات اختلاف بین مقادیر واقعی y، و میانگین آن­ها می­باشد. رویکردهای متفاوتی برای تفسیر R در مجموع مربعات ساده…

ادامه مطلب

مدل های با نمونه های چندگانه

مدل های با نمونه های چندگانه یکی از ویژگی های جالب توجه از مدل سازی معادله ساختاری امکان مطالعه یک مدل نظری با استفاده از بیشتر از یک نمونه داده بطور همزمان است، هرچند که چنین روشی چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد. به عنوان مثال لومکس (1985) مدلی برای مدرسه رفتن را با استفاده از پایگاه داده های دبیرستان و بالاتر بررسی کرد. مدل او شامل زمینه خانوادگی، جهت گیری دانشگاهی، فعالیت فوق برنامه، پیشرفت تحصیلی و آرزوهای آموزشی و شغلی به عنوان متغیرهای پنهان بودند، تحقیق میزانی را تعیین می کرد که مدل های معادله ساختاری و اندازه…

ادامه مطلب

تحلیل عاملی تائیدی و اکتشافی

تحلیل عاملی تائیدی و اکتشافی روش­های تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل عاملی اکتشافی مشابه هستند، ولی در تحلیل عاملی اکتشافی، داده­ها صرفا واکاوی شده و اطلاعاتی در مورد تعداد عامل­های مورد نیاز برای نشان دادن داده­ ها ارایه می­دهد. در تحلیل عاملی اکتشافی، تمامی متغیرهای اندازه گیری شده مرتبط با تک تک متغیر­های پنهان هستند. ولی در تحلیل عاملی تاییدی، محققین این امکان را دارا هستند که تعدا عامل­های مورد نیاز را مشخص نموده و تعیین کنند که کدام متغیر اندازه گیری شده به کدام متغیر پنهان مرتبط می­باشد. تحلیل عاملی تاییدی ابزاری برای تایید و یا رد نظریه اندازه…

ادامه مطلب

مراحل اجرای پژوهش پس رویدادی

مراحل اجرای پژوهش پس رویدادی هدف تحقیق پس رویدادی کشف روابط بین متغیرهای پژوهشی است. دراین روش از دو طرح علی و گروه ملاک یا علی- مقایسه ای استفاده می شود. اکنون مراحل اجرای این روش موردبحث قرارمی گیرد. تحقیق پس رویدادی باشناسایی مسیله و حوزه آن شروع می شود. این مرحله با مراجعه به تحقیقات گذشته وتدوین وتنظیم چارچوب نظری تحقیق وسرانجام صورت بندی کردن سوال های پژوهش خاتمه پیدا می کند. مرحله بعدی یافتن پاسخ های احتمالی برای سوال های پژوهشی تدوین شده است.   باید توجه داشت این مرحله به کمک تحقیقات گذشته ونظری موجودصورت می گیرد.…

ادامه مطلب

انتخاب آزمون مناسب و تحلیل کمی، آزمون های (مقایسه ای)

انتخاب آزمون مناسب و تحلیل کمی، آزمون های (مقایسه ای) انتخاب آزمون مناسب و مرتبط برای تحلیل داده های پژوهش تنها وابسته به یک عنصر نبوده و عوامل مختلفی در آن دخالت دارند. در آزمون های سنجش تفاوت و اختلاف (مقایسه ای) گاهی نوع فرضیه شما به گونه ای است که قصد دارید مقایسه ای را بین میانگین های دو گروه یا بیشتر و یا حتی میانگین صفتی را در یک گروه با مقدار ثابتی مقایسه کنید. در این صورت از آزمون های زیر که در زیرمجموعه آزمون های پارامتریک قرار دارند، می توانید استفاده نمایید:   1) آزمون T تک گروهی…

ادامه مطلب

برخی اشتباهات رایج در استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری

برخی اشتباهات رایج در استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری کاربرد الگوسازی معادلات ساختاری به عنوان یک بازی آماری به جای آزمون یک نظریه: هنوز در خیلی از تحقیقات مشاهده می‌شود که محقق از الگو سازی معادلات ساختاری بدون الگوی نظری قوی استفاده می‌کند. زمانی این روش باید مورد استفاده قرار گیرد که محقق الگوی نظری با استدلال های کافی در اختیار دارد و می‌تواند با استفاده از دلایل قوی و با بهره گیری از گزاره‌های حاصل از نظریه‌ها و تحقیقات با پشتوانه تجربی کاقی از الگوی نظری خود دفاع کند. به عبارتی دیگر کاربرد اصلی این تکنیک عمدتاً زمانی…

ادامه مطلب

چرا مدل سازی معادله ساختاری عمومیت یافته است؟

 چرا مدل سازی معادله ساختاری عمومیت یافته است؟ حداقل چهار دلیل اصلی برای چنین عمومیتی وجود دارد. دلیل اول اینکه محققان در نیاز به کاربرد متغییرهای مشاهده شده چندگانه برای درک بهتر از حوزه علمی پژوهشی خود آگاه تر شده اند.   روش های آماری مقدماتی تنها تعداد محدودی از متغییرها را به طور همزمان به حساب می آورند که ناتوان از سروکار داشتن با نظریه های  پیشرفته و پیچیده ترند. به کارگیری تعداد کمی از متغییرها، برای فهم پدیده های پیچیده موجب محدودیت است. به عنوان مثال کاربرد همبستگی های دو متغییره ساده برای آزمون مدل نظری پیچیده کارآمد…

ادامه مطلب

ضریب تعیین چندگانه

ضریب تعیین چندگانه ضریب تعیین چند متغیره  به صورت زیر تعریف می­شود: مطلبق معمول  به عنوان یک معیار کاهش در تغییر پذیری y که از به کارگیری متغیرهای رگرسیونی  در مدل به دت می­آید، درنظر گرفته شود. مانند رگرسیون خطی ساده باید داشته باشیم  . در هرحال، یک مقدار  بزرگ لزوما یک رگرسیون خوب را نتیجه می­دهد. اضافه کردن یک متغییر رگرسیونی به مدل همواره  را افزایش می­دهد. بدون توجه به اینکه ابن متغییر رگرسیونی اضافه شده سهم مؤثری بر مدل داشته یا نداشته باشد. بنابراین ممکن است مدل های با  در پیش بینی یا برآورد نقش ضعیفی را ایفا…

ادامه مطلب

توزیع طبیعی

توزیع طبیعی توزیع طبیعی ، یکی از مهمترین توزیع‌های احتمالی پیوسته در نظریه احتمالات است. علت نام‌گذاری و همچنین اهمیت این توزیع، هم‌خوانی بسیاری از مقادیر حاصل شده، هنگام نوسان‌های طبیعی و فیزیکی پیرامون یک مقدار ثابت با مقادیر حاصل از این توزیع است. دلیل اصلی این پدیده، نقش توزیع طبیعی در قضیهٔ حد مرکزی است. به زبان ساده، در قضیهٔ حد مرکزی نشان داده میشود که تحت شرایطی، مجموع مقادیر حاصل از متغیرهای مختلف که هرکدام میانگین و پراکندگی متناهی دارند، با افزایش تعداد متغیرها، دارای توزیعی بسیار نزدیک به توزیع طبیعی است. این قانون که تحت شرایط و مفروضات…

ادامه مطلب