توابع در R (مریم واعظ)

نام دانشجو : مریم واعظ درس توابع در R استاد: آقای خاورزاده توابع درR تقریباٌ کلیه اعمال R توسط توابع انجام می گیرد. به عنوان مثال برای بستن پنجره R از تابع q() استفاده می شود. در حقیقت با نوشتن q() در محیط R نرم افزار تابع q() را فراخوانی و اجرا می نماید به طور کلی دو دسته تابع در محیط نرم افزار R مورد استفاده قرار می گیرد. دسته اول تابع داخلی هستند از پیش نوشته شده و در نرم افزار موجود هستند و دسته دوم توابعی هستند که توسط کاربر برای اهداف خاص ایجاد و مورد استفاده…

ادامه مطلب

درمورد حلقه for whaile , repeat/تابع if( ) وتابع iflse(سپیده احمد نژاد)کلاس آقای خاورزاده

درمورد حلقه for whaile , repeat/تابع if( ) وتابع iflse(سپیده احمد نژاد)کلاس آقای خاورزاده     بسمه تعالی for حلقه   چنانچه تعداد دفعاتی که باید یک عملکرد خاص تکرار شود باشمارنده مشخص گردد تابع (for (. به برنامه می گوید که آن عملکرد به تعداد اعداد بین 1 تا حد بالای i اجرا شود شکل کلی تشکیل این حلقه ها توسط تابع for( ) به صورت زیر است. for(i:عملکرد مورد نظر)(تعداد دفعات) مثال 1:درمثال زیر تابع ( ) print به تعداد شمارنده (1تا3) اجرا می شود وعدد شمارنده را نمایش می دهد: <for(i in 1:3){print(i)} [1] 1 [1] 2…

ادامه مطلب

سری زمانی()ts

  به نام خدا نام دانشجو:فرنوش اکبری نام استاد:آقای خاورزاده درس R   سری زمانی()ts ساخت سری زمانی: داده های سری زمانی،بردار ها با ماتریس هایی از داده های عددی هستند که ستون آن،یک سری زمانی مجزا را تشکیل میدهد؛این داده ها در فواصل زمانی بدست آمده است و ترتیب زمانی در جمع آوری داده ها اهمیت دارد.برای ساختن یک سری زمانی در R،از تابعts() استفاده می کنیم که فرم کلی این تابع به صورت زیر است:   ts(data,start,end,frequency)   که درآن شناسه ی data،داده های سری زمانی است.شناسه یstart ،زمان مشاهده ی اول است.شناسه یend ،زمان مشاهده ی آخر…

ادامه مطلب

تمرین تشکیل حلقه با توابع خانواده apply در R

نام دانشجو : آذین عیوضلو تمرین : تشکیل حلقه با توابع خانواده apply ----------------------------------------------------------------------------------------- تشکیل حلقه با توابع خانواده apply توابع خانواده apply برای به کارگیری یک تابع خاص بر روی همه و یا بخشی از عناصر (ردیف ها و یا ستون ها) در یک ماتریس، آرایه و یا داده چارچوب دار مورد استفاده قرار میگیرند. توابع زیادی در این خانواده وجود دارند که کارکرد اصلی آنها تا حد زیادی مشابه یکدیگر میباشد (apply(),tapply(), sapply(),…). به عنوان مثال، در محاصبه میانگین داده ها تابع apply() به ما کمک میکند تا تابع mean() را برای بخش های مورد نظر از داده…

ادامه مطلب

تحلیل عاملی یا تجزیه به عامل ها و مولفه های اصلی در R

بسمه تعالی نام دانشجو:میناخان محمدی نام استاد:آقای دکترخاورزاده تمرین:تحلیل عاملی و مولفه های اصلی   مقدمه ای بر تحلیل عاملی (روشی برای خلاصه سازی داده ها)   تحلیل عاملی چیست؟ تحلیل عاملی نامی عمومی است برای برخی روشهای آماری چند متغیره که هدف اصلی آن خلاصه کردن داده ها می باشد. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها می پردازد و در نهایت آن ها را در قالب عامل های کلی محدودی دسته بندی و تبیین می کند. تحلیل عاملی روشی هم وابسته بوده که در آن کلیه متغیرها به طور همزمان مدنظر قرار می گیرند، به…

ادامه مطلب

ایدا مطلبی نرم افزار R تمرین 2 و EXAMPLE2 TXT

مثال 2: چهار ویژگی قیمت (PRICE)وضوح(ACWERY) درجه بم بودن )BASS) و قدرت پاور مربوط به 19 کارک مختلف بلندگو مورد اندازه گیری قرار گرفته است قصد داریم با روش UPGMAاین نوزده نوع بلندگو را بر حسب چهار متغیر فوق گروه بندی نماییم  ابتدا داده هار ا  در نرم افزار EXELL به صورت یک فایل متنی یا پسوند TXT در ادرس مشخص D ://MY DATA SPEAKER.TXTذخیر ه و با استفاده از تابع READ TABLE در محیط نرم افزار R باز خوانی نموده و داده هار را در آبجکت SPEAKER قرار می دهیم سطر 1 برای اطمینان  از صحت وارد نمودن داده…

ادامه مطلب

ایدا مطلبی نرم افزار R تمرین 1

ایدا مطلبی نرم افزار R تمرین 1 در ازمایشی میزان 4 متغییر شامل کالری سدیم گلو کز و هزینه تولید 20 نوع نوشیدنی  حروف Aتا W اندازه گیری شده است داده ها در برنامه زیر نشان دادهع شده اند قصد داریم تا انواع نوشیدنی ها را بر حسب این 4 متغیر گروه بندی نماییم ابتدا داده ها را در فضا نرم افزار EXELبه صورت یک فایل متنی TXT در آدرس مشخص D://MY  DATA /DRINK .TXT ذخیره می کنیم داده ها را در نرم افزار R با تابع RADE TABLE به صورت زیر باز خوانی نموده  و داده ها در آبجک…

ادامه مطلب

تمرین R (طرح آزمایش ها)

تمرین درس R نام دانشجوها : منیر اسدی – زینب لاغری نام استاد : اقای رامین خاورزاده طرح آزمایش ها طرح آزمایش  تک عاملی در این نوع آزمایش ها متغیر اندازه گیری شده پاسخ واحد های آزمایشی به سطوح مختلف یک عامل است . هدف از انجام این گونه آزمایش ها تشخیص اثر سطوح مختلف یک عامل روی متغیر پاسخ است . وارد کردن داده ها برای داده هایی زیر که مربوط به اثر چهار نوع کاتالیزور بر غلظت یک جز از سه جز مواد ترکیب دهنده ی یک مایع است ، بررسی می کنیم که آیا چهار کاتالیزور اثر…

ادامه مطلب

تمرین درس R(رگرسیون غیر خطی در R) هلیا علیزده

هلیا علیزاده تمرین درس R رگرسیون غیر خطی در R   برای بررسی معادله روابط متغییر هایی که نوه ی تغییرات متقابل انها به صورت خطی نباشند از رگرسیون غیر خطی استفاده می شود . رگرسیون غیر خطی انواع خاصی دارد که رد ان یک مدل ریاضیتی غیر خطی برای تشریح رابطه متغییر ها ب کار گرفته می شود . در مدل غیر خطی  حداقل یکی از ضرایب مدل در شکل غیر خطی حضور دارد. یکی از مشهورترین مدل های غیر خطی مدل های رشد نمایی است . تجزیه رگرسیون غیر خطی در نرم افزار R  با تابع nls() صورت…

ادامه مطلب

آزمون خی دو،آزمون فیشر و جدول توافقی در R

به نام خدا نام دانشجو: ندا لک نام استاد: آقای خاورزاده تمرین:آزمون خی دو ،آزمون فیشر و جدول توافقی در R 1-1)آزمون استقلال خی دو این آزمون متداولترین آزمون برای بررسی استقلال دو متغیر رده بندی شده است.برای اجرای این آزمون ازتابع ( ) chisq.test که به فرم کلی زیر است،استفاده می کنیم: Chisq.test(x,y=NULL,correct=TRUE,p=(1/length(x)),simulate.p.value=FALSE,B) که در آن شناسه x یک بردار یا یک ماتریس است.شناسه یy یک بردار است که اگر x ماتریس باشد نیازی به این شناسه نیست. correct شناسه ی منطقی است که تعیین می کند از تصحیح پیوستگی یتز برای جدول2×2استفاده شود، اگر مقدار شناسه ی "…

ادامه مطلب