بابل


• پرجمعیت ترین شهر استان مازندران • جمعیت استان مازندران: 3،283،582 (سال 1395) • جمعیت شهر بابل: 531،930 (سال 1395) • جمعیت مردان شهر بابل: 267،777 (سال 1395) • جمعیت زنان شهر بابل: 264،153 (سال 1395) • نرخ بیکاری در استان مازندران: 11.6% (سال 1395) • تعداد طلاق: 7787 (سال 1397)

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – امنیت

 35 1400/12/15
فاطمه افصح حسینی

امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان مطرح می باشد، انسان همواره در تلاش برای تامین امنیت در زندگی خود بوده است، یکی از انگیزه های اصلی تشکیل حکومت ها نیز تامین امنیت بوده است؛ امنیت نخستین شرط ب… مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – ایمنی

 44 1400/12/15
فاطمه افصح حسینی

ایمنی بر مواردی چون ایمنی جاده ها (حذف آسیب های ناشی از تصادفات، مرگ و میر)، ایمنی در برابر گسترش بیماری ها در شهر و ... اشاره دارد. داده ها می توانند یک منبع قدرت مند در جهت ایمن شدن باشند و با کمک … مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – انرژی

 36 1400/12/15
فاطمه افصح حسینی

بخش انرژی در حال توسعه دائمی است و اختراع ها و نوآوری های مهمی هنوز در راه است. استفاده از انرژی همیشه در صنایع دیگر مانند کشاورزی، تولید، حمل و نقل، و بسیاری دیگر دخیل بوده است. بنابراین، این صنایع … مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – گردش گری

 49 1400/09/28
فاطمه افصح حسینی

گردش گری موجب رونق اقتصادی کشورها و یکی از منابع اصلی درآمد بسیاری از آن ها می باشد. داده های گردش گری در سه مرحله قبل، هنگام، و بعد از سفر جهت ارتقاء این صنعت مهم برای گردش گر و میزبان دارای اهمیت م… مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – حمل و نقل

 57 1400/08/27
فاطمه افصح حسینی

حرکت، عامل اصلی پویایی زندگی شهری و تداوم بخش کلیه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سطح شهرها است. حمل و نقل تشکیل دهنده اصلی فضای شهرها می باشد و زیرساخت های مرتبط با آن هم به صورت مستقیم و هم… مطالعه بیشتر ...