اهواز


• چهارمین شهر بزرگ ایران • هشتمین شهر پرجمعیت ایران • جمعیت استان خوزستان: 4،710،509 (سال 1395) • جمعیت شهر اهواز: 1،302،591 (سال 1395) • جمعیت مردان شهر اهواز: 656،830 (سال 1395) • جمعیت زنان شهر اهواز: 645،761 (سال 1395) • نرخ بیکاری در استان خوزستان: 12.7% (سال 1395) • تعداد طلاق در استان خورستان: 9657 (سال 1397)

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – مسکن

 38 1400/12/15
فاطمه افصح حسینی

طبق نظریه نیازهای سلسله مراتبی مازلو، نیاز به مسکن جزء نیازهای اولیه قرار دارد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1987، مسکن مناسب و امن را حق پایه و حیاتی انسان برای ایجاد زندگی انسانی مطرح می کند. در دو… مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – امنیت

 35 1400/12/15
فاطمه افصح حسینی

امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان مطرح می باشد، انسان همواره در تلاش برای تامین امنیت در زندگی خود بوده است، یکی از انگیزه های اصلی تشکیل حکومت ها نیز تامین امنیت بوده است؛ امنیت نخستین شرط ب… مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – ایمنی

 44 1400/12/15
فاطمه افصح حسینی

ایمنی بر مواردی چون ایمنی جاده ها (حذف آسیب های ناشی از تصادفات، مرگ و میر)، ایمنی در برابر گسترش بیماری ها در شهر و ... اشاره دارد. داده ها می توانند یک منبع قدرت مند در جهت ایمن شدن باشند و با کمک … مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – انرژی

 36 1400/12/15
فاطمه افصح حسینی

بخش انرژی در حال توسعه دائمی است و اختراع ها و نوآوری های مهمی هنوز در راه است. استفاده از انرژی همیشه در صنایع دیگر مانند کشاورزی، تولید، حمل و نقل، و بسیاری دیگر دخیل بوده است. بنابراین، این صنایع … مطالعه بیشتر ...

شهرها، مساله های شهری، داده های شهری – گردش گری

 49 1400/09/28
فاطمه افصح حسینی

گردش گری موجب رونق اقتصادی کشورها و یکی از منابع اصلی درآمد بسیاری از آن ها می باشد. داده های گردش گری در سه مرحله قبل، هنگام، و بعد از سفر جهت ارتقاء این صنعت مهم برای گردش گر و میزبان دارای اهمیت م… مطالعه بیشتر ...