تست

شاخص های مرکزی

رشته ایی از اعداد خود را در باکس قرار دهید و دکمه محاسبه را فشار دهید

بین اعداد از - استفاده کنید

میانگین :

میانه :

مد :

واریانس :

انحراف از معیار :

شاخص های پراکندگی

رشته ایی از اعداد خود را در باکس قرار دهید و دکمه محاسبه را فشار دهید

بین اعداد از - استفاده کنید

واریانس :

انحراف از معیار :

فرمول های آماری