میلاد
میلاد گراوند
میلاد گراوند
برنامه نویس وب
ایران , تهران
درباره من
برنامه نویس هستم .
سوابق کاری
تسک یک2
تمام وقت
تهران
لبیلبیلبی
1400/06/25 تا 1400/06/28
ععع
پاره وقت
شیراز
1400/07/05 تا 1400/07/05
البالب
تمام وقت
شیراز
1400/07/05 تا 1400/07/05
11
تمام وقت
تبریز
1
1400/07/10 تا 1400/07/20
تست
تمام وقت
تبریز
1400/07/12 تا 1400/07/24

تحصیلات
علامه مجلسی
کارشناسی ارشد
متالوژی
desc
1400/06/28 تا 1400/06/29
علامه حلی
کارشناسی ارشد
متالوژی
1400/07/04 تا 1400/07/07
مهارت ها
برنامه نویس