0
0

من مقاله ام رو نوشتم اما نمیدونم به کدوم ژورنال بفرستم؟

  • You must to post comments
0
0

در سایت های زیر می توانید با وارد کردن عنوان مقاله، چکیده و کلید واژه ها ژورنال های مرتبط و نزدیک به موضوع خود را پیدا کنید.
http://journalfinder.elsevier.com/#results
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/preparation/1276
https://www.edanzediting.com/journal-selector

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.