0
0

سلام میشه بدونم که آزمون تی تست دو نمونه ای چه پیش فرضی دارد؟

  • You must to post comments
0
0

پیش فرض های این آزمون عبارتند از
نرمال بودن متغیرها در دو گروه
بررسی همسانی واریانس ها با استفاده از آزمون لون در این آزمون هر گاه سطح معنی داری کمتر از 5 صدم باشد فرض همسانی واریانس ها رد می شود

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.