0
0

با سلام سوالی در موردspssداشتم. موضوع تحقیق من بررسی رابطه دو مولفه هوش معنوی و هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان 92است.فقط سه تا متغیر داریم که دو تا متغیر هوش معنوی و هیجانی که متغیر های مستقل هستند و پیشرفت تحصیلی متغیر وابسته چون به این دو عامل بستگی دارد.
1)سوالی که دارم تو spssمتغیر وابسته ومستقل رو چطور مشخص کنم ؟
2)از چه ازمونی باید استفاده کنم؟

  • You must to post comments
1
0

اگر همزمان بررسی کنین از ازمون رگرسیون و دونه به دونه از ضریب همبستگی
من آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری رو پیشنهاد می کنم

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.