0
0

سلام وخسته نباشی لطف کنید داده های سری زمانی در R اجرا کنید…. ایا باید سال ها یا زمان داده ها به عنوان متغییرYنسبت دهیم و به عنوان مثال تعداد تصادفات Xنشان دهیم لطفا فقط قسمت داده ها را که چطور دRوارد می کنید بگویید .                                       Y                         X      این طور  داده ها را در TXT وارد کردم و کلا FREQUENCY اشتباه اجرا می کرد لطفا با XLSXیاXLXنگویید با

4500                      2016

 

 

 

A<-FILE.CHOOSE() )

DATA<-READ.TABLE(A,HEADER=TRU    )

 

  • You must to post comments
0
0

لطفا بگویید که مثلا در داده ها برای دستورts(start,end,frequency) کدام متغییر x یا y  را دقیقا کدام را وارد دستور های r   کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.