0
0

سلام میخواستم بدونم که در تحلیل عاملی اکتشافی چه چیز هایی مهم و قابل اهمیت است؟

  • You must to post comments
0
0

نکته مهمی که در تحلیل عاملی باید توجه داشت مناسب بودن داده ها برای تحلیل است که با استفاده از آزمون MSA که معادل measure of sampling adequacy می باشد و در نرم افزار spssو sasوجود دارد ؛ انجام می شود. این آزمون برای ماتریس همبستگی متغیرها به عنوان کل و هم برای هر متغیر بطور جداگانه محاسبه می شود.

مقادیر قابل قبول msaعبارتند از:
0.9 عالی
0.8 خیلی خوب
0.7 متوسط خوب
0.6متوسط
0.5 ضعیف
و کمتر از 0.5 غیر قابل قبول

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.