0
0

سلام.میشه لطف کنین ویه تعریفی از تحلیل کوواریانس یا ancovaبه من بدید.ممنون

  • You must to post comments
0
0

عنوان متغیرهای کمکی در تحلیل در نظر گرفته شوند در اینگونه طرح ها به عنوان تحلیل کوواریانس نامیده می شوند. تحلیل کوواریانس زمانی قابل استفاده است که در آن متغیر وابسته کمی و چند متغیر کمی و کیفی وجودداشته باشد.

در اینگونه طرح ها به متغیر مستقل کمی اصطلاح متغیر کمکی( corariate) و به متغیر مستقل کیفی اصطلاح عامل (factor) اطلاق می شود
یک متغیر کمکی موثر در تحلیل کوواریانس متغیری هست که همبستگی بالایی با متغیر وابسته داشته اما همبستگی با متغیرهای مستقل نداشته باشد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.