0
0

سلام یه سوال داشتم ازتون.تحلیل واریانس چند متغیره manoveچه زمانی اجرا می شود؟

  • You must to post comments
0
0

این تحلیل زمانی اجرا می شود که محققان به جای یک متغیر وابسته چندین متغیر وابسته دارند و می خواهند تفاوت بین میانگین ها را آزمون کنند در این حالت از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده می شود که در واقع بسط یافته روش هتلینگ tبه توان 2 می باشد.
برای آزمون معنی داری از آزمون های لامبدای ویلکز ؛ معیار پیلا و اثر هتلینگ و معیار بزرگترین ریشه ری استفاده می شود.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.