0
0

سلام.

چه زمان میتوان از اماره ی دوربین واتسون در تحلیل رگرسیونی استفاده کرد؟

 

  • You must to post comments
0
0

در تحلیل رگرسیون و به طور خاص مباحث مالی و اقتصادسنجی برای بررسی خودهمبستگی سریالی خطاها، از آماره دوربین واتسون استفاده می شود که مقادیر بین 1.5 تا 2.5 نشان از عدم وجود خود همبستگی دارد.
اما زمانی که با این مشکل رو به رو شدید وارد کردن یک وقفه از متغیر وابسته به مدل می تواند این مشکل را کامل برطرف سازد وشاخص را شدیدا بهبود بخشد.
زمانی که آماره دوربین واتسون نزدید به محدوده پذیرش بود ولی در بازه مورد پذیرش واقع نشد، می توانید از آزمون بروش پاگان LM استفاده کنید که فرض صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی است و این کار شبهه شما تحلیل گر گرامی  برای وجود این مشکل را برطرف می سازد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.